เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
group คณะผู้บริหาร
นายสุรัตน์ ทะนานคำ
นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน
โทร : 06 6165 8649
นายชัยมงคล คันธะศร
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาจาน
โทร : 08 7646 1194
นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาจาน
โทร : 09 6173 5847
นางสาวธนธร ทังโส
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 06 2770 2839
นายสุวรรณ คำศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 06 2545 6477
group สภาเทศบาล
นายสัมภาษณ์ โกสม
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 08 3126 8011
นายสัมฤทธิ์ สุขเจริญ
รองประธานสภาเทศบาล
นายยุคเดช ทะคำสอน
เลขานุการสภาเทศบาล
นายคำดี คันธะศร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประไพร ประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางบุปผา มาคะจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสัมภาษณ์ โกสม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุนทร บุญยิ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายขวัญชัย ประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสัมฤทธิ์ สุขเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายพรวิชัย อ่างแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายบำรุง ปั่นทองหลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางละเอียด เงินงาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสุวรรณ นีระมนต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายไพศาล มาลาสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายยุคเดช ทะคำสอน
ปลัดเทศบาลตำบลนาจาน
โทร : 08 9716 9968
สิบเอกกฤษฏา วิศรุตากุล
รองปลัดเทศบาล
โทร : 09 4269 8897
นางสาวเกษราภรณ์ โพธิ์ขาว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 06 3854 5699
นางสาวพรผกา ขันคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 6870 1429
นายนิเชษฐ์ อาจนาฝาย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : -
นายชิงชัย ราชริวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08 3741 6813
group สำนักปลัด
นางสาวเกษราภรณ์ โพธิ์ขาว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 06 3854 5699
นายสมปอง พิมพา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(-ว่าง-)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวสันต์ พันธ์นาค
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวรัตนาพร คูณพงษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางปัณณภัสร์ มาลัย
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวปริณดา วรรณทวี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวมุกดา ดวงดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวยุภาดา จูมณีย์
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
นางสาวลักขณา สร้อยโคกสูง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอรอนงค์ ประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวขนิษฐา แสนทวีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปฏิวัติ โกสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปรีชา โกสม
พนักงานขับรถยนต์
นางศิราพัฒน์ สร้อยสิงห์
แม่ครัว
นายศรชัย ทองแจ่ม
ภารโรง
นายถาวร โพธิ์ขาว
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
นายศักดิ์สิทธิ์ บรรเทิง
พนักงานดับเพลิง
นางหนูกร จิตมั่น
จ้างเหมาบริการ
นายสุวรรณ ทานุมา
จ้างเหมาบริการ
นายประเสริฐ ชินขุนทด
จ้างเหมาบริการ
นายมนตรี จูมณีย์
จ้างเหมาบริการ
นายวิศาล ปัจเวก
จ้างเหมาบริการ
นางสาวสุนิสา ทะนานคำ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวอุบล ศิริบูรณ์
จ้างเหมาบริการ
นางสาวปิยะดา ทองลาด
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
นางสาววิลาวรรณ จูมมะณีย์
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
group กองคลัง
นางสาวพรผกา ขันคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 6870 1429
นางสาวณิชาภา สอดศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางฉันทนา ศรีหัน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ
นางสาวณัฐนิชา ศรีภักดี
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายวีระศักดิ์ บุญลอย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววรกัญญา ทะนานคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวพรรณิภา หินอ่อน
จ้างเหมาบริการ
group กองช่าง
นายนิเชษฐ์ อาจนาฝาย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : -
สิบเอกทองพันธ์ ทนแสง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวสุธิดา แม่นมั่น
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพิษณุพงษ์ กุลบุตร
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายณัฐพนธ์ ปู่ยืน
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
group กองการศึกษา
นายชิงชัย ราชริวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08 3741 6813
นางสาวจิรัตดา หวังดี
นักสันทนาการ ชำนาญการ
นางสาววัชรีวรรณ ขันทอง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
สิบเอกธนากร ดวงบุปผา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุดารัตน์ พลโสภา
ครูชำนาญการ
นางจินตนา วุฒวัณณะ
ครูชำนาญการ
นางเมตตา ประเสริฐ
ครูชำนาญการ
นางสาวอังคณา หวังดี
ครู
นางสาวสุภาพร ขันทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวสุลักษดา สร้อยฟ้า
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวพิมพ์หทัย ยาเสร็จ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวอริษา พันธ์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอริศรา ประเสริฐ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาพร พันธ์นาค
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นายสัมพันธ์ ทะนานคำ
จ้างเหมาบริการ
นายสุพัฒน์ โคตรคันทา
จ้างเหมาบริการ
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวอัญชัญ ชลัมพุช
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


× เทศบาลตำบลนาจาน