messager
 
เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
group คณะผู้บริหาร
นายสุรัตน์ ทะนานคำ
นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน
โทร : 06 6165 8649
นายชัยมงคล คันธะศร
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาจาน
โทร : 08 7646 1194
นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาจาน
โทร : 09 6173 5847
นางสาวธนธร ทังโส
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 06 2770 2839
นายสุวรรณ คำศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 06 2545 6477
group สภาเทศบาล
นายสัมภาษณ์ โกสม
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 08 3126 8011
นายสัมฤทธิ์ สุขเจริญ
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 09 4873 7649
นายยุคเดช ทะคำสอน
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 08 9716 9968
นายคำดี คันธะศร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 09 9387 7353
นายประไพร ประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 09 5087 0184
นางบุปผา มาคะจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 08 5314 5350
นายสัมภาษณ์ โกสม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 08 3126 8011
นายสุนทร บุญยิ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 09 9134 8755
นายขวัญชัย ประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 08 7635 8890
นายสัมฤทธิ์ สุขเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 09 4873 7649
นายพรวิชัย อ่างแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 08 0827 0702
นายบำรุง ปั่นทองหลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 08 7241 4041
นางละเอียด เงินงาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 09 6803 9978
นายสุวรรณ นีระมนต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 08 1966 0709
นายไพศาล มาลาสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 09 6210 2230
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายยุคเดช ทะคำสอน
ปลัดเทศบาลตำบลนาจาน
โทร : 08 9716 9968
นางสาวเกษราภรณ์ โพธิ์ขาว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 06 3854 5699
นางสาวพรผกา ขันคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 6870 1429
นายชิงชัย ราชริวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08 3741 6813
นายชิงชัย ราชริวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08 3741 6813
group สำนักปลัด
นางสาวเกษราภรณ์ โพธิ์ขาว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 06 3854 5699
นายสมปอง พิมพา
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 08 6326 9699
นายวสันต์ พันธ์นาค
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 09 3327 1209
นางปัณณภัสร์ มาลัย
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร : 08 6499 9423
สิบเอกธนากร ดวงบุปผา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัติการ
โทร : 08 3016 5785
นางสาวปริณดา วรรณทวี
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร : 09 7250 8357
สิบเอกยุทธชัย ดวงบุปผา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
โทร : 09 2558 4197
นางสาวรัตนาพร คูณพงษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 08 6329 3065
นางสาวมุกดา ดวงดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 08 7453 7886
นางสาวยุภาดา จูมณีย์
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
โทร : 08 0448 9108
นางสาวลักขณา สร้อยโคกสูง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 06 4061 5979
นางสาวอรอนงค์ ประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 09 6350 5166
นายปฏิวัติ โกสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร : 09 4291 1613
นางสาวสุนิสา ทะนานคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 06 5597 8404
นายปรีชา โกสม
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 08 5309 5103
นางศิราพัฒน์ สร้อยสิงห์
แม่ครัว
โทร : 09 4527 3818
นายศรชัย ทองแจ่ม
ภารโรง
โทร : 08 9721 5719
นายถาวร โพธิ์ขาว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 06 1159 8688
นายวิศาล ปัจเวก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 08 2248 7688
นายธนวันต์ พงษ์บัว
พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ)
โทร : 09 9263 7299
นายศักดิ์สิทธิ์ บรรเทิง
พนักงานดับเพลิง
โทร : 09 9356 0570
นางหนูกร จิตมั่น
จ้างเหมาบริการ
โทร : 09 4186 3505
นายสุวรรณ ทานุมา
จ้างเหมาบริการ
โทร : 08 3278 4520
นายประเสริฐ ชินขุนทด
จ้างเหมาบริการ
โทร : 06 2913 0682
นายมนตรี จูมณีย์
จ้างเหมาบริการ
โทร : 09 4386 0547
นางสาวอุบล ศิริบูรณ์
จ้างเหมาบริการ
โทร : 09 1997 9620
นายชาติ นาที
จ้างเหมาบริการ
โทร : 09 5104 4974
นายโยธิน เพพัง
จ้างเหมาบริการ
โทร : 08 0872 6412
นางสาววิลาวรรณ จูมมะณีย์
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
โทร : 09 8598 9066
group กองคลัง
นางสาวพรผกา ขันคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 6870 1429
นางสาวณิชาภา สอดศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นางฉันทนา ศรีหัน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ
โทร : 08 3199 2602
นางสาววรกัญญา ทะนานคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
โทร : 08 6338 9495
นางสาวณัฐนิชา ศรีภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 06 2872 0499
นางสาวทัศวรรณ พันธ์นาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 08 1359 8190
นายวีระศักดิ์ บุญลอย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 06 2008 3695
นางสาวพรรณิภา หินอ่อน
จ้างเหมาบริการ
โทร : 09 8693 0802
group กองช่าง
นายชิงชัย ราชริวงษ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08 3741 6813
สิบเอกทองพันธ์ ทนแสง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวสุธิดา แม่นมั่น
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพิษณุพงษ์ กุลบุตร
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายณัฐพนธ์ ปู่ยืน
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
group กองการศึกษา
นายชิงชัย ราชริวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08 3741 6813
นางสาวจิรัตดา หวังดี
นักสันทนาการ ชำนาญการ
นางสาววัชรีวรรณ ขันทอง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสุดารัตน์ พลโสภา
ครูชำนาญการ
นางจินตนา วุฒวัณณะ
ครูชำนาญการ
นางเมตตา ประเสริฐ
ครูชำนาญการ
นางสาวอังคณา หวังดี
ครู
นางสาวสุภาพร ขันทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวสุลักษดา สร้อยฟ้า
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวพิมพ์หทัย ยาเสร็จ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวอริษา พันธ์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอริศรา ประเสริฐ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาพร พันธ์นาค
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปิยะดา ทองลาด
จ้างเหมาบริการ
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นางปัณณภัสร์ มาลัย
ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 08 6499 9423

× เทศบาลตำบลนาจาน