messager
 
เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์


ประวัติความเป็นมา
ความเป็นมาของตำบลนาเยีย นั้น มาจาก เมื่อประมาณ 200 ปี ที่ผ่านมา มียายชื่อ หอม เดินทางมาจากภาคเหนือ มาคลอดลูกอยู่ที่ริมชายหาด ริมโดม ตั้งชื่อลูกว่า หวด และได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านนาเยียในปัจจุบัน สาเหตุที่ตั้งชื่อว่า "นาเยีย" เพราะเป็นแหล่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร หรือที่เก็บข้าว, น้ำ, นาข้าวที่สมบูรณ์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เดิมคือ "องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยีย" ต่อมา ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น "เทศบาลตำบลนาจาน" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 สำนักงานเทศบาลตำบลนาจาน ตั้งอยู่ที่ ถนนสายนาเยีย–นาจาน หมู่ที่ 12 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาเยีย ประมาณ 5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 43 กิโลเมตร และเทศบาลตำบลนาจาน มีหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตการปกครอง

check_circle สภาพทั่วไป
info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาจาน เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ เทศบาลตำบลนาจาน ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต “การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี สังคมคุณภาพ การศึกษาเด่น เนน้ธรรมมาภิบาล และรักษาสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้) 1.ยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชนน่าอยู่ 2.พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ 3.พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตร 4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการที่ดี 5.รักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการเพื่อให้เกิดอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์) 1.เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในตำบลให้ได้มาตรฐาน อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ถนน ไฟฟ้า ประปา และการบริการที่ทั่วถึง 2.เพื่อพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในตำบลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3.เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลิตผล การแปรรูปสินค้า และมีทักษะทางด้านอาชีพ การเพิ่มมูลค่าของสินค้า สามารถขยายตลาดการค้าได้มากข้ึน 4.เพื่อพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอนามัยสาธารณสุขด้านบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 5.เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 6.เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อพัฒนาการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการ


× เทศบาลตำบลนาจาน