เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
picture_as_pdf กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติ บำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ( ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file พระราชกฤษฏีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมิน ภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file พรบ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file พรบ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลนาจาน