เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
folder ประกาศทั่วไป
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลื่อตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลื่อตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง กำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่/บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง แผนการปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาล เรื่อง การมอบหน้าที่การงานของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชแทน ปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์โควิด-19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์โควิด-19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์โควิด-19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
1 - 20 (ทั้งหมด 60 รายการ) 1 2 3


× เทศบาลตำบลนาจาน