messager
 
เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ (สำหรับเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ)
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 18
คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (สำหรับเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป)
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 17
คู่มือการปฏิบัติงานให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (สำหรับเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ)
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 15
คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น (สำหรับเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 13
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 16
หลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 14
คู่มือการปฏิบัติงาน การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e - plan
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 12
คู่มือบริการประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 46
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติมอาคารบ้านพักอาศัย ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 47
คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 52

× เทศบาลตำบลนาจาน