เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2540
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 11
พระราชกฤษฏีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมิน ภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 12
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 11
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 9
พระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 7
พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 7
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ( ฉบับที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
พระราชบัญญัติ บำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8)
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 7
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 9
พระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 9
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 16
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 8
พรบ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2540
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 8
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 10


× เทศบาลตำบลนาจาน