เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
group สำนักปลัด
นางสาวเกษราภรณ์ โพธิ์ขาว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 06 3854 5699
นายสมปอง พิมพา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(-ว่าง-)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวสันต์ พันธ์นาค
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวรัตนาพร คูณพงษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางปัณณภัสร์ มาลัย
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวปริณดา วรรณทวี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวมุกดา ดวงดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวยุภาดา จูมณีย์
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
นางสาวลักขณา สร้อยโคกสูง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอรอนงค์ ประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวขนิษฐา แสนทวีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปฏิวัติ โกสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปรีชา โกสม
พนักงานขับรถยนต์
นางศิราพัฒน์ สร้อยสิงห์
แม่ครัว
นายศรชัย ทองแจ่ม
ภารโรง
นายถาวร โพธิ์ขาว
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
นายศักดิ์สิทธิ์ บรรเทิง
พนักงานดับเพลิง
นางหนูกร จิตมั่น
จ้างเหมาบริการ
นายสุวรรณ ทานุมา
จ้างเหมาบริการ
นายประเสริฐ ชินขุนทด
จ้างเหมาบริการ
นายมนตรี จูมณีย์
จ้างเหมาบริการ
นายวิศาล ปัจเวก
จ้างเหมาบริการ
นางสาวสุนิสา ทะนานคำ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวอุบล ศิริบูรณ์
จ้างเหมาบริการ
นางสาวปิยะดา ทองลาด
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
นางสาววิลาวรรณ จูมมะณีย์
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น


× เทศบาลตำบลนาจาน