messager
 
เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
group สำนักปลัด
นางสาวเกษราภรณ์ โพธิ์ขาว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 06 3854 5699
นายสมปอง พิมพา
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 08 6326 9699
นายวสันต์ พันธ์นาค
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 09 3327 1209
นางปัณณภัสร์ มาลัย
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร : 08 6499 9423
สิบเอกธนากร ดวงบุปผา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัติการ
โทร : 08 3016 5785
นางสาวปริณดา วรรณทวี
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร : 09 7250 8357
สิบเอกยุทธชัย ดวงบุปผา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
โทร : 09 2558 4197
นางสาวรัตนาพร คูณพงษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 08 6329 3065
นางสาวมุกดา ดวงดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 08 7453 7886
นางสาวยุภาดา จูมณีย์
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
โทร : 08 0448 9108
นางสาวลักขณา สร้อยโคกสูง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 06 4061 5979
นางสาวอรอนงค์ ประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 09 6350 5166
นายปฏิวัติ โกสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร : 09 4291 1613
นางสาวสุนิสา ทะนานคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 06 5597 8404
นายปรีชา โกสม
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 08 5309 5103
นางศิราพัฒน์ สร้อยสิงห์
แม่ครัว
โทร : 09 4527 3818
นายศรชัย ทองแจ่ม
ภารโรง
โทร : 08 9721 5719
นายถาวร โพธิ์ขาว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 06 1159 8688
นายวิศาล ปัจเวก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 08 2248 7688
นายธนวันต์ พงษ์บัว
พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ)
โทร : 09 9263 7299
นายศักดิ์สิทธิ์ บรรเทิง
พนักงานดับเพลิง
โทร : 09 9356 0570
นางหนูกร จิตมั่น
จ้างเหมาบริการ
โทร : 09 4186 3505
นายสุวรรณ ทานุมา
จ้างเหมาบริการ
โทร : 08 3278 4520
นายประเสริฐ ชินขุนทด
จ้างเหมาบริการ
โทร : 06 2913 0682
นายมนตรี จูมณีย์
จ้างเหมาบริการ
โทร : 09 4386 0547
นางสาวอุบล ศิริบูรณ์
จ้างเหมาบริการ
โทร : 09 1997 9620
นายชาติ นาที
จ้างเหมาบริการ
โทร : 09 5104 4974
นายโยธิน เพพัง
จ้างเหมาบริการ
โทร : 08 0872 6412
นางสาววิลาวรรณ จูมมะณีย์
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
โทร : 09 8598 9066

× เทศบาลตำบลนาจาน