เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
group สภาเทศบาล
นายสัมภาษณ์ โกสม
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 08 3126 8011
นายสัมฤทธิ์ สุขเจริญ
รองประธานสภาเทศบาล
นายยุคเดช ทะคำสอน
เลขานุการสภาเทศบาล
นายคำดี คันธะศร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประไพร ประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางบุปผา มาคะจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสัมภาษณ์ โกสม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุนทร บุญยิ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายขวัญชัย ประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสัมฤทธิ์ สุขเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายพรวิชัย อ่างแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายบำรุง ปั่นทองหลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางละเอียด เงินงาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสุวรรณ นีระมนต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายไพศาล มาลาสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


× เทศบาลตำบลนาจาน