สำนักปลัด

นางสาวเกษราภรณ์ โพธิ์ขาว

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานเทศบาล

นายสมปอง พิมพา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวภัณฑิรา ชาลี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นายวสันต์ พันธ์นาค

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางปัณณภัสร์ มาลัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวรัตนาพร คูณพงษ์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวมุกดา ดวงดี

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวยุภาดา จูมณีย์

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

นางสาวลักขณา สร้อยโคกสูง

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวจิรสุดา จรูญภักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายปฏิวัติ โกสม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายไกรสร หาลวย

พนักงานขับรถ

นายศรชัย ทองแจ่ม

ภารโรง

นางศิราพัฒน์ สร้อยสิงห์

คนงานทั่วไป (แม่ครัว)

นายสัมพันธ์ ทะนานคำ

ลูกจ้าง

นางสาววรกัญญา ทะนานคำ

ลูกจ้าง

นางหนูกร จิตมั่น

ลูกจ้าง

นายสุวรรณ ทานุมา

ลูกจ้าง

นายวีระศักดิ์ จูมมะณีย์

ลูกจ้าง

นางสาวทัศวรรณ พันธ์นาค

ลูกจ้าง

นายศักดิ์ดา กุหลาบ

ลูกจ้าง

นางสาวพรรณิภา หินอ่อน

ลูกจ้าง

นายประเสริฐ ชินขุนทด

ลูกจ้าง

นายมนตรี จูมณีย์

ลูกจ้าง

นายวิศาล ปัจเวก

ลูกจ้าง

Poll

ประชาชนชาวในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลนาจาน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ