ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูงและเก้าอี้สำนักงาน)กองคลัง เทศบาลตำบลนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง