ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เทศบาลตำบลนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง