ชื่อเรื่อง : ซื้อขวดน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาจานและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปาเพื่อบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง