ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ราย นายอวน หินอ่อน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง