messager
 
เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
group กองคลัง
นางสาวพรผกา ขันคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 6870 1429
นางสาวณิชาภา สอดศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นางฉันทนา ศรีหัน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ
โทร : 08 3199 2602
นางสาววรกัญญา ทะนานคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
โทร : 08 6338 9495
นางสาวณัฐนิชา ศรีภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 06 2872 0499
นางสาวทัศวรรณ พันธ์นาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 08 1359 8190
นายวีระศักดิ์ บุญลอย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 06 2008 3695
นางสาวพรรณิภา หินอ่อน
จ้างเหมาบริการ
โทร : 09 8693 0802

× เทศบาลตำบลนาจาน