เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
group กองคลัง
นางสาวพรผกา ขันคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 6870 1429
นางสาวณิชาภา สอดศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางฉันทนา ศรีหัน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ
นางสาวณัฐนิชา ศรีภักดี
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายวีระศักดิ์ บุญลอย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววรกัญญา ทะนานคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวพรรณิภา หินอ่อน
จ้างเหมาบริการ


× เทศบาลตำบลนาจาน