messager
 
เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างทำต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ขนาดเล็ก ตามโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการศึกษาสืบสานจารีตประเพณีวัฒนธรรมชุมชนและสืบทอดศิลปะงานช่างด้านการติดพิมพ์เทียนในพื้นที่อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างทำต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ขนาดเล็ก ตามโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการศึกษาสืบสานจารีตประเพณีวัฒนธรรมชุมชนและสืบทอดศิลปะงานช่างด้านการติดพิมพ์เทียนในพื้นที่อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยคำหมาแจ๊ะ บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างโครงการปรังปรุงถนนลูกรัง ซอยหนองบักแซว บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงนนลูกรัง สายทางหนองหลักป้าย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหนองยอ บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยห้วยบักหุ่ง บ้านสว่่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.127 - 015 สายบ้านนาประชุมหมู่ที่ 7 ถึงบ้านนาจานหมู่ที่ 5 ตำบลนาเยีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างจ้างเหมาเกรดผิวทางถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโซนร้อน โนรู ในเขตเทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาจาน ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.หน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านนาประชุม ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านนาจาน ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านใหม่นางาม หมู่ที่ 11 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) หมู่ที่ 6 บ้านโนนแดง ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 13 บ้านสว่างโนนโพธิ์ ซอยแก้งขี้นก ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 140
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ โรงเรียนบ้านนาจาน (งวดที่ 2-5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed ซื้อทรายอะเบทและนำ้ยาพ่นหมอกควัน กำจัดลูกนำ้ยุงลาย เทศบาลตำบลนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย เทศบาลตำบลนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยมิตรไมตรี บ้านป่ายู หมู่ที่ 9 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 161
rss_feed ซื้อจัดซื้อถังขยะพลาสติกแบบมีฝาปิด เทศบาลตำบลนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย เชื่อมบ้านนาดู่ หมู่ 6 ตำบลนาดี จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 166
rss_feed จ้างโครงการยกระดับถนนดิน ซอยเกษตรสุขใจ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 163
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหนองขี้กลาก บ้านนาจาน หมู่ 5 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายโนนสามขา บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 10 ถึงบ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนสายห้วยกกบก บ้านป่ายู หมู่ที่ 9 ถึงบ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายห้วกกบก บ้านป่ายู หมู่ที่ 9 ถึงบ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 181
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาประชุม หมู่ที่ 7 ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 197
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหน้าศาลาประชาคม บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย เชื่อมบ้านโนนย่านาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 192
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายห้วยกกบก บ้านป่ายู หมู่ที่ 9 ถึงบ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 222
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาคำน้อย บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 182
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหนองขี้หนู บ้านป่ายู หมู่ที่ 9 ถึงบ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 192
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำก๊กโก บ้านใหม่นางาม หมู่ที่ 11 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 191
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีสวัสดิ์ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 168
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกระติ๊บข้าวใหญ่ บ้านนาจาน หมู่ที่ 5 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 179
1 - 38 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลนาจาน